Descripció

Nivell educatiu: 3r d'ESO (15 anys)
Àrea curricular: Ciències de la naturalesa
Durada: 1-2 h, depenent del nombre d'etiquetes i de la dinàmica que s'hi estableixi

Objectius de la lliçó

 • Interpretar les etiquetes dels aliments
 • Identificar els principals constituents dels aliments a partir de la composició que donen les etiquetes
 • Classificar els aliments a partir de la seva composició
 • Utilitzar el vocabulari relacionat amb els principis immediats i els nutrients

Material necessari

 • Fitxes amb etiquetes d'aliments numerades però no identificades. Cada etiqueta ha de contenir la informació nutricional referida a una quantitat específica de producte. Les etiquetes han de ser variades (aliments secs i amb elevat contingut d'aigua, aliments que contenen bàsicament greixos, proteïnes o glúcids) i n'hi poden haver de diferents marques però del mateix producte (per exemple, dues de llet), d'altres de semblants (formatge i formatgets, per exemple),...
  • Es pot fer una fitxa patró i fer fotocòpies en color i plastificar-les, una per a cada grup de treball.
  • Exemples: tonyina en oli, llet, puré de patates, pasta, tomàquet triturat, oli vegetal, formatgets, pernil, suc de fruites, galetes enriquides en vitamines, galetes maria normals, llet condensada, fruits secs, llegums, mantega, xocolata...
 • Llistat dels aliments que apareixen a la fitxa.
 • Roda dels aliments.
 • Per a l'elaboració de la taula resulta més convenient treballar amb documents en línia (per exemple Google Docs), ja que això permet trametre al professor/a la versió inicial de la taula grupal, abans de la correcció, i la versió final, després de la revisió i discussió a l'aula.

Aquesta imatge és d'un exemple que he utilitzat i m'ha donat bon resultat:
etiquetes.png
Cliqueu sobre la imatge per ampliar-la

1- Llet sencera
2- Oli (d'oliva)
3- Llet condensada
4- Mantega
5- Formatgets
6- Puré de patates
7- Mongeta seca
8- Sucre
9- Anxoves en oli d'oliva
10- Xocolata
11- Formatge en lonxes
12- Cola cao
13- Arròs
14- Tomàquet de llauna
15- Llet sencera
16- Oli (d'oliva)
17- Formatgets
18- Pasta (espagueti)
19- Tonyina en oli d'oliva
20- Galetes
21- Panses
22- Galetes (enriquides en omega-3)


Coneixements previs

 • Quins són els principis immediats
 • Funció dels principals nutrients a l'organisme

Dinàmica de treball

 • Es divideix l'alumnat en grups de 4 i cada grup selecciona la persona que farà de secretari/ària. S'explica la dinàmica de l'activitat i com es valorarà el treball que realitzin.
 • Es comença amb una pluja d'idees: l'alumnat va dient noms d'aliments que es van anotant a la pissarra. Cal assegurar que tots els aliments presents a la fitxa hi apareixen, tot i que n'hi poden haver que no tenen etiqueta a la fitxa. Total de temps fins aquí: uns 10 minuts.
 • L'alumne/a que fa de secretari/ària elabora una taula amb tres columnes: número de l'etiqueta, aliment que pensen que s'hi correspon i motius que recolzen la seva decisió. A l'encapçalament ha de figurar el nom dels membres del grup i el títol de l'activitat (que decideixen en grup). 5 minuts
 • Cada grup de treball ha de mirar d'identificar l'aliment que correspon a cadascuna de les etiquetes. En aquesta fase de discussió grupal es poden anar donant orientacions, per exemple deduir el percentatge d'aigua per esbrinar si es tracta d'un aliment líquid, humit o sec o utilitzar la roda dels aliments per comprovar els principals nutrients que contenen. Aquesta fase pot durar 30 minuts si s'hi dedica una sola sessió de classe o 45 si s'hi dediquen dues sessions.
 • Si es treballa amb Google Docs, cada grup exporta la taula en pdf i l'envia per correu electrònic al professor o a la professora. Si es treballa en paper cada grup lliura un duplicat només amb els números d'etiquetes i els aliments que han identificat.
 • Es fa la revisió dels resultats. Es pot fer de diverses maneres: projectant la solució, revisant per ordre numèric d'etiqueta o bé per aquells aliments que han estat més fàcils d'identificar. En aquest moment es fa la posada en comú de les discussions que s'han fet dins dels grups i es van reforçant els conceptes clau (percentatge d'aigua, aliments que contenen bàsicament greixos, glúcids o proteïnes, aliments enriquits en vitamines...). 10 minuts
 • Valoració de l'activitat. Tenint en compte el nombre d'etiquetes correctament aparellades i la qualitat de les discussions que cada grup ha tingut, es dóna a cada grup un nombre de punts que va entre 0 i 40. Convé que no sigui divisible per 4. Es demana a cada grup que facin el repartiment de punts entre els 4 membres, de manera que tothom s'hi senti satisfet. El professor o la professora ha de donar el vist-i-plau al repartiment i si considera que no ha estat just, resta 5 punts i en fa el repartiment dels que resten. Aquest repartiment no admet reclamacions. És molt important que coneguin el sistema de valoració abans d'iniciar l'activitat. 5 minuts

Si es fa en dues sessions de classe, la primera sessió de classe és per a la fase de presentació-pluja d'idees (15 minuts) i discussions grupals (45 minuts), fins al lliurament de la primera versió de la taula.
A la segona sessió de classe tenen 15 minuts més per revisar i completar la taula i lliurar una segona versió. Es dediquen 30 minuts a la discussió i revisió final i 15 minuts a la valoració tant del treball en grup com de l'activitat i a fer propostes de millora.