Metabolisme de la glucosa a cèl·lules de diferents teixits


En el cas dels éssers humans, tot i que la glucosa és una font d'energia imprescindible per a les cèl·lules, no tots els tipus cel·lulars en fan el mateix ús. L'esquema següent mostra les principals diferències.

metabolisme_tipus_cellulars.jpg

a- Transport de glucosa a l'interior de la cèl·lula
b- Fosforilació de la glucosa per l'hexoquinasa
c- Via de les pentoses fosfat
d- Glucòlisi
e- Transport de lactat a l'exterior de la cèl·lula en intercanvi amb l'ió hidroxil
f- Descaboxilació del piruvat per la piruvat deshidrogenasa
g- Cicle de Krebs
h- Glucogenogènesi
i- Glucogenolisi
j- Lipogènesi
k- Gluconeogènesi
l- Hidròlisi de la glucosa-6-fosfat i alliberament de la glucosa des de la cèl·lula a la sang
m- Formació de glucorònids (detoxificació de fàrmacs i de bilirrubina per conjugació) mitjançant la ruta de l'àcid glucurònic

El cicle de Cori

L'any 1947, Carl i Gerty Cori van rebre el Premi Nobel de Medicina pel descobriment del «cicle de Cori», que relaciona el metabolisme del múscul amb el del fetge. El lactat, produït en el múscul durant l’exercici físic, viatja per la sang fins al fetge, que el fa servir per a tornar a fabricar glucosa. El cicle de Cori es representa en l’esquema següent:
1000px-CoriCycle-noLang.png
CoriCycle-noLang.svg: PatríciaR derivative work: Irene Pelegrí. CC-BY-SA-2.5 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5), via Wikimedia Commons
 1. Concepte de metabolisme
 2. Fonts de carboni i energia
 3. ATP i altres derivats de nucleòtids
 4. Vies metabòliques
 5. La primera fase del catabolisme
 6. Catabolisme anaerobi al hialoplasma: la glucòlisi
 7. Catabolisme de lípids i proteïnes
 8. El cicle de Krebs
 9. Transport d'electrons i fosforilació oxidativa
 10. Balanç del catabolisme
 11. Anabolisme no fotosintètic de glúcids
 12. Metabolisme de la glucosa a cèl·lules de diferents teixits
 13. Fotosíntesi